Pàgines

divendres, 18 de desembre del 2015

Xarxa llibres

 http://www.ceice.gva.es/va/xarxallibres

A més, s'habilitaran els dies  8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 i 19 DE FEBRER DE 2016: per a les famílies que no hagen pogut acudir el dia fixat al centre educatiu.  Lloc: Servei d'Educació de l'Ajuntament de València (C/ Amadeu de Saboia, 11-Edifici Tabacalera)


Presentació de sol·licitud per les famílies:

S’ompli la sol·licitud (una per cada alumne/a) confeccionada per la Generalitat per mitjà de qualsevol dels següents mitjans:
- Preferentment, omplint el formulari electrònic  disponible en xarxallibres.edu.gva.es. Omplint el formulari d'acord amb les instruccions.
- Omplint a mà el formulari descarregable des de xarxallibres.edu.gva.s'o, si és el cas, facilitat a estos efectes per l'Ajuntament de València en el centre escolar en el dia assignat.
- En el model de sol·licitud és imprescindible que conste la dada del compte corrent (IBAN), a efectes del possible pagament per transferència bancària.
- S'imprimix el formulari per duplicat, es firmen i es presenten ambdós, original i còpia en l'oficina de registre que l'Ajuntament de València dispose en el centre escolar al que pertany l'alumne, en el dia indicat respecte d'això en l'Annex I del present document, junt amb els documents següents:
a) Els justificants originals de compra, duplicats o còpies compulsades de les factures per les compres de llibres de text i el material curricular per al curs 2015/2016, efectuades durant l'exercici pressupostari en què es publique la convocatòria.
La justificació s'efectuarà per mitjà de la presentació de factures o documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa.
Els justificants hauran de contindre, com a mínim, el nivell de detall perquè puguen ser considerats vàlids, pel Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, i inclouran:
    1. NIF/CIF del proveïdor.
2. Número de factura.
3. Data.
4. Direcció completa.
5. Relació nominal dels productes adquirits amb el preu, és a dir, els noms dels llibres i materials comprats, relacionats un per un amb el seu preu individual.