Pàgines

dimarts, 28 de juny del 2016

XXV aniversari

L'acte ha estat conduit per una representació de l'alumnat, que han fet de presentadors i animadors de l'acte
 
 Hem comptat amb parlaments dels sectors que composen la comunitat educativa del Ferrer, de la directora:
Del professorat

I de l'Ampa

Tots ells han incidit en les senyes d'identitat del nostre centre, en el seu caràcter públic, en la vocació de proporcionar un ensenyament de qualitat i adaptat a la diversitat de l'alumnat, en oferir un ensenyament en valencià i en mantenir l'esperit crític i combatiu de l'educació.

Entre aquests parlaments, hem pogut escoltar alguns dels grups que han nascut amb l'alumnat del nostre centre.
El taller de música, una activittat extraescolar que integra alumnat i ex-alumnat, professorat i ex-professorat:

També hem pogut fruir de l'actuació de Tocaet:
De Traficants de Sucre:
I de The Fuzzy Clouds:

L'acte ha acabat amb un refrigeri a la cafeteria del centre que ens ha permés xarrar amb antics alumnes i professorat i recordar una història d'educació que es projecta cap a un futur ple d'esperances i il·lusió.
dimarts, 14 de juny del 2016

Segona fase Xarxa Llibres


 
Estimats pares i mares, us reenviem la següent informació que ens ha arribat des de l’Ajuntament de València referent al programa Xarxa de Llibres.

En relació a la segona fase del programa Xarxa de Llibres 2015-2016 li comuniquem que en compliment de la Base Desena apartat e) de les Reguladores de la convocatòria en l'Ajuntament de València, les persones sol·licitants hauran de “presentar en el moment de l'entrega dels llibres i a fi de fer possible el segon pagament de l'ajuda, una declaració responsable actualitzada del compliment d'obligacions tributàries amb la Hisenda estatal, autonòmica i municipal i enfront de la Seguretat Social i de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament” (El model i més informació disponible en la web municipal  ací ) 
I omplir l'imprés de conselleria que trobareu ací

El dia de devolució dels llibres al nostre centre serà el dia d'entrega de notes i s'entregaran al tutor/a

Es recorda que la declaració és necessari que vaja firmada per la mateixa persona que va firmar la sol·licitud de l'ajuda en el seu moment.

 Més informació al web de conselleria En relación a la segunda fase del programa Xarxa de Llibres 2015-2016 le comunicamos que en cumplimiento de la Base Décima apartado e) de las Reguladoras de la convocatoria en el Ayuntamiento de Valencia, las personas solicitantes deberán “presentar en el momento de la entrega de los libros y al objeto de hacer posible el segundo pago de la ayuda, una declaración responsable actualizada del cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, autonómica y municipal y frente a la Seguridad Social y de no se deudor por resolución de procedencia de reintegro” (modelo e informació disponible ací ).

I rellenar el impreso de conselleria que encontraréis aquí.
 
La devolución de los libros se efectuará el dia de entrega de notas al tutor/a

 Se recuerda que la declaración es necesario que vaya firmada por la misma persona que firmó la solicitud de la ayuda en su momento.

 Más información en el web de conselleria